follow Dictionary.com

Fiancé or fiancée? What's the difference?

Andreev

[ahn-drey-yuh f] /ɑnˈdreɪ yəf/
noun
1.
Leonid Nikolaevich [lee-uh-nid nik-uh lah-yuh-vich;; Russian llyee-uh-nyeet nyik-uh-lah-yuh-vich] /ˈli ə nɪd ˌnɪkˈəlɑ yə vɪtʃ;; Russian ˌllyi əˈnyit ˌnyɪk əˈlɑ yə vɪtʃ/ (Show IPA), 1871–1919, Russian writer.

Andreyev

[ahn-drey-uh f; Russian uhn-drye-yif] /ɑnˈdreɪ əf; Russian ʌnˈdryɛ yɪf/
noun
1.
Leonid Nikolaevich
[lee-uh-nid nik-uh-lahy-uh-vich;; Russian lyi-uh-nyeet nyi-kuh-lah-yi-vyich] /ˈli ə nɪd ˌnɪk əˈlaɪ ə vɪtʃ;; Russian lyɪ ʌˈnyit nyɪ kʌˈlɑ yɪ vyɪtʃ/ (Show IPA),
1871–1919, Russian novelist, short-story writer, and playwright.
Dictionary.com Unabridged
Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2015.
Cite This Source

Word of the Day

Difficulty index for Andreev

Few English speakers likely know this word

Word Value for leonid

0
0
Scrabble Words With Friends