Primo de Rivera y Orbaneja

[pree-moh dey ri-vair-uh ee awr-buh-ney-hah; Spanish pree-maw th e ree-ve-rah awr-vah-ne-hah] /ˈpri moʊ deɪ rɪˈvɛər ə i ˌɔr bəˈneɪ hɑ; Spanish ˈpri mɔ ðɛ riˈvɛ rɑ ˌɔr vɑˈnɛ hɑ/
noun
1.
Miguel [mee-gel] /miˈgɛl/ (Show IPA), 1870–1930, Spanish general and dictator 1923–30.

Tile value for m

0
0
Scrabble Words With Friends