Podgorny

[pod-gawr-nee; Russian puhd-gawr-nee] /pɒdˈgɔr ni; Russian pʌdˈgɔr ni/
noun
1.
Nikolai Viktorovich
[nyi-kuh-lahy vyeek-tuh-ruh-vyich] /nyɪ kʌˈlaɪ ˈvyik tə rə vyɪtʃ/ (Show IPA),
1903–83, Russian government official: president of the Soviet Union 1965–77.

Tile value for n

0
0
Scrabble Words With Friends