Du Chaillu

[doo shahy-yoo, shal-, dyoo; French dy sha-yy] /du ˈʃaɪ yu, ˈʃæl-, dyu; French dü ʃaˈyü/
noun
1.
Paul Belloni
[pawl buh-loh-nee;; French pawl be-law-nee] /pɔl bəˈloʊ ni;; French pɔl bɛ lɔˈni/ (Show IPA),
1835–1903, U.S. explorer in Africa, traveler, and writer; born in France.

Tile value for p

0
0
Scrabble Words With Friends