Try Our Apps
Dictionary.com

follow Dictionary.com

Gobble up these 8 terms for eating

Thach

[thach] /θætʃ/
noun
1.
Edward, Teach, Edward.
Dictionary.com Unabridged
Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2015.
Cite This Source
Examples from the Web for Thach
Historical Examples
  • Nw wild er to bek kêra, Thach êr hi thåt dêde, lêt hi thet forma bisêka hwa-r skeldich wêron.

  • Lông håv ik my thêr vr inhalden, Thach nv kån-k-e tnavt lônger ôn.

  • Afternêi kêm er to him sêr kindlyk snakkande, Thach hi thrjvchde lik hi êr dên hêde.

  • Tha hja sagon ho skots hja misdên wêron, kêm torn vp, Thach mån tellade ho-t bêrd was.

  • Thach to tha lesta bijondon tha Sêlandar brek to krêjande an goda skêpa.

  • Thach tha salt-atha thêr fon thet bergland kêmon, wêron ang to fara sê.

  • Min brother thêr vral by was hêde hja often vrbêden, Thach hja nêde navt ne hêred.

  • Thach sêid-er nimman hovat thit to dvande fori ennen ôthera hit ne sy, thåt et bi mêne wille jef ut ljavade skêd.

  • Thach hi hêde hjara bêder gêrte kånna lêred, thêrvmbe gvng-er to ånd jef hjam sina sêjen.

  • Tha hêinde ånd fêrhêmande sendabodon hêdon nocht fon vr thåt skrift, Thach thêr ne kêmon nêne skola.

Word of the Day

Word Value for Thach

0
0
Scrabble Words With Friends

Nearby words for thach